PUE
University Karnataka Department of Pre University Education
Course & Year II PUC
Subject Marathi
Download Model Question Paper
Test First Test
Document Type PDF
Official Website https://pue.karnataka.gov.in/english

PUE PUC II Marathi Model Question Paper

Karnataka Department of Pre University Education (PUE) Second Year PUC Marathi First Test Model Question Paper 2021.

Download PUE Karnataka II PUC First Test Model Question Papers 2021 Here

Download PUC II Marathi Model Question Paper

Course & Subject Model Question Paper
II PUC Marathi Download

PUE PUC II Marathi First Test Model Questions

प्रश्न I ला खालीलपैकी कोणत्य़ाही एका त्रिषयािर त्रनबंध त्रलहा 1X5 =05
१) वाचन संस्कृती .
२) पयाावरण प्रदषूण.
३) ऐततहातसक स्थळाना भेट.

प्रश्न II रा अ. खालीलपैकी कोणत्याही पाच प्रश्नांची एक त्रकंिा दोन िाक्यात उत्तरेत्रलहा 5X1 =05
४) म्हातारीनेकोणाला दंडवत घातला ?
५) लष्करांच्या छावणीचा तळ कोणत्या गावीउभारण्यात आला होता ?
६) वीरराणी तकत्तरूचन्नम्मांच्या आई-वतडलांचे नाव तलहा.
७) वीरराणी राणी चन्नमाांचाएकननष्ठ सेनापती कोण होता ?
८) महाराष्रातील पतहल्या डॉक्टर स्त्रीचेनांव काय आहे?
९) डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांचा जन्म कोणत्या गावी झाला आहे?

ब. खालीलपैकी कोणत्याही एका प्रश्नाचेसत्रिस्तर उत्तर त्रलहा . 1X6 =06
१०) छत्रपती तिवाजी महाराजानी लष्कराला कोणकोणत्या सचूना तदल्या आहते ?
११) िाहूमहाराजांनी मोफत व सक्तीच्या प्राथतमक तिक्षणा तवषयी केलेलेकायातलहा.

क. खालीलपैकी कोणत्याही दोहोंचेसदं र्गस्पष्टीकरण करा. 2X3 =06
१२) “ तवांपाखालेचेंआांखेंहालीनलें”
१३) “ इग्रां जाांच्या गळफासात मान अडकवनू घेण्यापेक्षा लढता लढता मेलेलेकाय वाईट ?”
१४) “ बरेच लोक प्लेगने मेले आनण या पोरालाच प्लेग का होत नाही ?”

प्रश्न III रा अ खालीलपैकी कोणत्याही पाच प्रश्नांची एक त्रकंिा दोन िाक्यात उत्तरेत्रलहा 5X1= 05
१५) सांत ज्ञानेश्वरानी ‘’ पसायदान’’ कोणासाठी मातगतलेआहे?
१६) तिवालय कोण बांधतात ?
१७) संसाराला किाची उपमा तदली आहे?
१८) तवठ्ठलाच्या नामस्मरणानेकिाचेपवात जळतील ?
१९) हसं पक्षी कोणाच्या हातात सापडतो ?
२०) गोफ किाचेप्रतीक आहे?

ब. खालीलपैकी कोणत्याही एका प्रश्नाचेसत्रिस्तर उत्तर त्रलहा . 1X6= 06
२१) “ सत्वर पाव गेमला’’ या भारुडातील प्रकटणारेरूपक स्पष्ट करा
२२) “ गोफ ’’ या कतवतेचा भावाथातलहा.

क. खालीलपैकी कोणत्याही दोहोंचेसदं र्गस्पष्टीकरण करा. 2X3 =06
२३) “ दरुरताचेंतततमर जावो । तवश्व स्वधमासयूे पाहो ।
जेंजो वांछील तो तेंलाहो । प्रातणजात ” ॥
२४) “ सहज भावाचा आत्मैक्य कूडलसंगमदेव एकच देव !”
२५) “ हसं – तहसं ा नच घडो तुझ्याहातें।
स्व-स्थळातेंपावेन पक्षपातें”॥

प्रश्न IV था . खालीलपैकी कोणत्याही एका प्रश्नांचेसत्रिस्तर उत्तर त्रलहा . 1X5= 05
२६) गावातील पोरांनी बाबलला का मारले? त्याची अवस्था किी झाली ?
२७) जैतुनबी तवषयी मातहती तलहा.

प्रश्न V िा . अधोरेत्रखत शबदांच्या त्रिर्क्ती ओळखा. 6X1= 06
२८) बाबल हा िांत स्वभावाचा मलु गा आह.े
२९) संत तुकारामानी अभंग तलतहलेलेआहते.
३०) रामाला खेळाची फार आवड आह.े
३१) बेळगांवहून कोल्हापरूला गेलो होतो.
३२) गावात महापरू आला आहे.
३३) तवद्यार्थयाांनो ! आरोग्याची काळजी घ्य

Download PUE Karnataka II PUC Reduced Syllabus 2020-21 Model Question Papers

Similar Searches:
ii puc question papers for karnataka board , ii puc question papers 2021 , 2nd puc question papers , 2nd puc question papers with answers , 2nd puc question papers with answers 2021 , 2nd puc question papers commerce 2021 , 2nd puc question papers 2021 , 2nd puc question papers with answers 2021 , 2nd puc question papers accountancy , 2nd puc question papers arts , 2nd puc model question papers arts 2021 , 2nd puc question papers karnataka biology , 2nd puc question papers karnataka board , 2nd puc annual exam question papers biology , 2nd puc question papers commerce , 2nd puc question papers commerce , 2nd puc question papers chemistry , 2nd puc question papers commerce , 2nd puc model question papers commerce , 2nd puc model question papers commerce , 2nd puc model question papers commerce , ii puc question papers , ii puc question bank , 2nd puc question papers download , puc question papers download , 2nd puc question papers economics karnataka , 2nd puc previous year question papers english , ii puc electronics model question papers , 2nd puc question papers for commerce

Have a question? Please feel free to reach out by leaving a comment below

(Visited 146 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *