PUE
University Karnataka Department of Pre University Education
Course & Year II PUC
Subject Sanskrit
Download Model Question Paper
Test First Test
Document Type PDF
Official Website https://pue.karnataka.gov.in/english

PUE PUC II Sanskrit Model Question Paper

Karnataka Department of Pre University Education (PUE) Second Year PUC Sanskrit First Test Model Question Paper 2021.

Download PUE Karnataka II PUC First Test Model Question Papers 2021 Here

Download PUC II Sanskrit Model Question Paper

Course & Subject Model Question Paper
II PUC Sanskrit  Download

PUE PUC II Sanskrit First Test Model Questions

I. एकवाक्येन सस्ं कृतभाषया उत्तरंलिखत । 5*1=5
1. भारतवर्षेकतत कुलपववतााः सततत ?
2. अद्यातप देवााः कुत्र जतम इच्छततत ?
3. तवक्रमातदत्यकथाांका कथयतत ?
4. तवक्रमातदत्याः कथांदशे ाततरां तिर्वताः ?
5. पौरवाः काः ?

II. लित्रैः वाक्यरैः सस्ं कृतभाषया कन्नडभाषया आङ्ग्िभाषया वा उत्तरंलिखत । (त्याणामेव) 3*2=6
6. भारतवर्षवम्इतत तकमथंकथ्यते ?
7. पञ्चद्वीपािाांिामाति तलखत ।
8. िर्रवातसतभाः जि ाः राक्षसाः तकम्उक्ताः ?
9. तवक्रमातदत्याः राक्षसांतकम्उपतदशतत ?

III. पाठनाम उललिख्य श्लोकानांअनुवादंसस्ं कृतभाषया कन्नडभाषया आङ्ग्िभाषया वा लिखत । (ियोैः) 2*3=6
10. भारतस्यास्य वर्षवस्य िवभेदाततिबोधत ।
समद्रुाततररता ज्ञेयास्तेत्वर्मयााःपरस्परम्॥
11. कातस्वदवर्ण्ुठिवतीिाततपररस्फुटशरीरलावण्या ।
मध्येतपोधिािाांतकसलयतमव पाण्डुपत्राणाम्॥
12. कुतो धमवतक्रयातवघ्िाः सताांरतक्षतरर त्वतय ।
तमस्तपतत घमांशौ कथमातवभवतवष्यतत ॥

IV. पाठनाम उललिख्य कैः कं प्रलत अवदतगइलत सस्ं कृतभाषया लिखत । (ियोैः) 2*2=4
13. यांकमेवांमा भक्षय ।
14. त्वांतवश्वस्य आततंपररहरतस ।
15. भवत, ुअतिववणिव ीयांपरकलत्रम्।

V. दशवाक्यरैः सस्ं कृतभाषया कन्नडभाषया आङ्ग्िभाषया वा उत्तरंलिखत । (त्रयाणाम)् 3*5=15
16. परुाणर्षेुभारतांकथांवतणतव म्?
17. तवक्रमातदत्यस्य परोपकारर्णुांवणवयत ।
18. तवक्रमातदत्यस्य प्रभावेण राक्षसाः कथांपररवततवताः ?
19. अङ्र्लुीयकप्रसङ्र्ाः ।

VI. मंजूषातैःसक्तूं पदंलित्वा ररक्तस्थानंपूरयत । 3*1=3
20. १. द्वीपेर्षुसवेर्षु____ प्रयाततत ।
२. त्वम्आत्मिाः______ कुरु ।
३. सववाः सर्तधेर्षु_________ ।
{लवश्वलसलत, नराैः, समीलितम}ग

VII. 21. सयं ोजयत । 3*1=3
क ख
शाङ्ग्गरवैः वायुैः
गन्धविैः ब्रह्मा
प्रजापलतैः कण्वलशष्यैः

VIII. रेखाङ्गलकतालन पदालन आलित्य प्रश्नलनमा्णंकुरुत । (ियोैः) 2*1=2
22. १. तचततातरुाणाांि सखु ांितिद्रा ।
२. कातलदासस्य सप्त कृतयाः ।
३. कतवकुलर्रुुाः कातलदासाः ।

IX. यथालनदेशंकुरुत (ियोैः) 2*3=6
23. सततधांतवभजत / योजयत | (त्रयाणाम)्
खल्वतयत्र, एक कम, ्िोत्सहे, ज्ञेयााः + ते, पशवो + अतप।
24. तवग्रहवाक्यां/ समस्तपदांतलखत । (त्रयाणाम)्
इतद्रद्वीपाः, दशे ाततरम्, क्रमम्अिर्ुमय , फलार्म ाः, अतभज्ञायतेअिेिइतत ।
25. पदपररचयांकुरुत । (त्रयाणाम) ्
स्मतृ म, ्तिरीक्ष्य, त्यक्त्वा, तितदतती, प्रवेशतयतुम्।

Download PUE Karnataka II PUC Reduced Syllabus 2020-21 Model Question Papers

 

Similar Searches:
ii puc question papers for karnataka board , ii puc question papers 2021 , 2nd puc question papers , 2nd puc question papers with answers , 2nd puc question papers with answers 2021 , 2nd puc question papers commerce 2021 , 2nd puc question papers 2021 , 2nd puc question papers with answers 2021 , 2nd puc question papers accountancy , 2nd puc question papers arts , 2nd puc model question papers arts 2021 , 2nd puc question papers karnataka biology , 2nd puc question papers karnataka board , 2nd puc annual exam question papers biology , 2nd puc question papers commerce , 2nd puc question papers commerce , 2nd puc question papers chemistry , 2nd puc question papers commerce , 2nd puc model question papers commerce , 2nd puc model question papers commerce , 2nd puc model question papers commerce , ii puc question papers , ii puc question bank , 2nd puc question papers download , puc question papers download , 2nd puc question papers economics karnataka , 2nd puc previous year question papers english , ii puc electronics model question papers , 2nd puc question papers for commerce

Have a question? Please feel free to reach out by leaving a comment below

(Visited 158 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *